/Privacybeleid

Algemeen

We respecteren de bescherming van uw privacy en willen u daarom zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder kunt u informatie terugvinden omtrent welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.


Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 2B van dit privacybeleid) verwerken. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten en van de bezoekers van onze website. Ook de persoonsgegevens van ex-cliënten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.


Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Definitie.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u in punt 3 van dit privacybeleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Voor alle duidelijkheid, een verwerking van persoonsgegevens van cliënten of bezoekers is enkel aan de orde indien de cliënt of bezoeker een natuurlijke persoon is, of – indien de cliënt of bezoeker een rechtspersoon is – dan geldt het privacybeleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met de cliënt of bezoeker verwerken (zoals gemandateerden, contactpersonen en/of eindgebruikers).

Verwerkingsverantwoordelijke.

Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ninoofsesteenweg 244, 1700 Dilbeek en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0851.330.495 is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.


Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

De persoonsgegevens die u met ons deelt.

We verwerken de persoonsgegevens die u ons zelf geeft. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.

Het betreft hier onder meer: naam, familienaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, faxnumer, GSM-nummer, e-mail adres, KBO-nummer, rekeningnummer.

Zoals de wet bepaalt, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.


Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?

Proportionele verwerking.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

 Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding en uitvoering van uw dossier;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

Is het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

 

Onze verwerkingsactiviteiten.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Voor de voorbereiding en uitvoering van uw dossier dewelke noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren;
 • Om u te informeren over activiteiten of op de hoogte te houden van nieuwe wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.


Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Onze technische en organisatorische maatregelen.

We werken hard om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u als cliënt vzn ons kantoor in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.

Onze database wordt gehost door COMBELL, Skaldenstraat 121, 9042 Gent.

Het aantal personen van ons kantoor dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt. Er wordt hen enkel toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Datatransfers.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen en we geven ze niet door aan derden tenzij:

 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.
 • Er een wettelijke verplichting is. Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacybeleid.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans of de betrokken derde. We zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en u zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen).
 • U ons daar toelating voor geeft. Indien Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Internationale verwerking van uw persoonsgegevens.

Er gebeuren geen datatransfers buiten de EU.


Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Overzicht van uw privacy-rechten.

Uw recht van inzage

U heeft het recht om op ieder ogenblik van Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van uw privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

U heeft ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die u vraagt.

Uw recht op verbetering van persoonsgegevens

U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden.

Uw recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans;
 • U trekt de eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans;
 • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Uw recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
 • Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans heeft uw gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van uw gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • Zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;

Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (‘data portability’)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ‘recupereren’, bijvoorbeeld om makkelijker van dienstenleverancier te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt aan Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kunt u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

Er zijn 2 aspecten verbonden aan dit recht:

 • U kunt Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm; en
 • U kunt Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat u voor de doorgifte opgeeft. Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans heeft het recht dit te weigeren indien de doorgifte technisch niet mogelijk is.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans of in kader van het algemeen belang. Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

Praktisch.

Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit? U dient een e-mail te sturen naar info@advocaten-tdsb.be of een brief te sturen naar Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans, Ninoofsesteenweg 208, 1700 Dilbeek.

Zijn er kosten aan verbonden? U kunt uw privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) u een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

In welk format ontvang ik een antwoord? Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij u dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij u een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.

Wanneer ontvang ik een antwoord? Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij u hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Wat indien Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans geen gevolg geeft aan mijn verzoek? Wij zullen u in ons antwoord telkens informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep in te stellen bij de rechter.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.


Cookiebeleid.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans maakt gebruik van cookies om het gebruik van onze website te meten.

Wij kunnen gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. U kan deze cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.


Hoe kan ik Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans contacteren?

U kan een e-mail te sturen naar info@advocaten-tdsb.be of een brief te sturen naar Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans, Ninoofsesteenweg 244, 1700 Dilbeek. 

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook op de hierboven vermelde adressen terecht.

Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van bepaalde evoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (www.taffijndesmetbergmans.be/privacybeleid).

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden voorrang op dit privacybeleid.


Klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.