/Erelonen

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat.

Dit ereloon wordt berekend op basis van prestaties per uur. Het uurtarief varieert van 150,00 euro per uur tot 250,00 euro per uur, in functie van o.m. het belang van de zaak, de eraan verbonden verantwoordelijkheid en spoedeisendheid, en te verhogen met 21% btw.

Het uurtarief geldt voor alle medewerkers van het kantoor.

Bij de aanvang van de zaak zal het uurtarief worden overeengekomen in functie van onder meer bovenvermelde criteria.

Bij de aanvang van de zaak wordt een provisie gevraagd, rekening houdend met de te verwachten tussenkomsten. In de loop van het dossier worden provisies gevraagd voor geleverde en/of te leveren prestaties of worden tussentijdse staten gemaakt.

Teneinde een maximale transparantie te garanderen, wordt per dossier een gedetailleerde opgave van de geleverde prestaties bijgehouden.

Op verzoek kunnen op regelmatige tijdstippen tussentijdse onkosten- en ereloonstaten worden meegedeeld, en bij het afsluiten van de zaak wordt een eindafrekening opgesteld.

Wij trachten de cliënt op voorhand in de mate van het mogelijke inzicht te verschaffen in de te verwachten kostprijs, op basis van onze ervaring in het verleden in verwante zaken. Vaak echter zijn bij gerechtszaken een aantal ontwikkelingen moeilijk of niet te voorspellen, zodat elke raming onder alle voorbehoud geschiedt.

Betreffende invorderingsdossiers kunnen specifieke afspraken gemaakt worden, in functie van de hoeveelheid dossiers en de gerecupereerde bedragen.

1. Uurtarief: 150,00 euro/u – 250,00 euro/u excl. btw
2. Wachttijden en verplaatsingsduur: 75,00 euro/u excl. btw

De kosten (exclusief 21% btw)
De kosten betreffen de werkelijke materiële uitgaven verbonden aan de tussenkomst van de advocaat en de infrastructuur van het kantoor.

De berekening van de onkosten is gesteund op diverse externe studies en analyses in het kantoor zelf.

Zo zijn in de kosten voor “algemene secretariaatskosten”, “briefwisseling” en “Informatie-verwerking, telefoon, fax, copies” een deelname voorzien voor de uitbouw en het onderhoud van het informaticanetwerk, het loon van het administratief personeel, het onderhoud van het gebouw en de nutsvoorzieningen, naast de specifieke kosten verbonden aan verzending zoals papier, drukwerk en portkosten.

De volgende kosten worden in rekening gebracht (te verhogen met 21% btw):

1. Kosten opening dossier: 150,00 euro
2. Briefwisseling per pagina 11,00 euro
3. Dactylografie (conclusies, verzoekschriften, projecten van dagvaarding, overeenkomsten, ….) per pagina: 11,00 euro
4. Verplaatsingskosten per kilometer: 0,50 euro
5. Gerechtsdeurwaarder: de kosten van dagvaarding en betekening zijn rechtstreeks te betalen aan de gerechtsdeurwaarder op basis van zijn tarieven.
6. Gerechtskosten zijn de kosten te betalen aan de rechtbanken op basis van de wettelijke tarieven.
7. Diversen: bijkomende onkosten zoals vertalingen, extra reiskosten, tussenkomsten van externe deskundigen.
8. Er wordt bijkomend een bedrag aangerekend van 20% voor telefonie, kopies, faxen, mails, sluiting dossier, archivering, …