Praktijkgebieden

- Advies en bijstand van het hoogste niveau -

Onze advocaten kunnen u advies en bijstand verlenen van het hoogste niveau in de meeste juridische materies. Wij verlenen onze cliënten advies en bijstand in elk van onderstaande rechtsgebieden en dit zowel met betrekking tot transacties, gerechtelijke procedures als arbitrages. Wij informeren, geven raad en zorgen samen voor de behartiging van al zijn belangen binnen deze rechtsdomeinen:

Gelieve aan de linkerzijde een onderwerp te kiezen.

Aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • Schadedossiers
 • Onrechtmatige daad
 • Letselschade
 • Rechtsbijstand
 • Professionele (beroeps)aansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Arbeidsongevallen
 • Verzekeringstussenpersonen
 • Omvang verzekeringsdekking, subrogatie, verval van dekking, regresvordering
 • Wet productaansprakelijkheid

Vennootschaps- en verenigingsrecht

 • Oprichting vennootschappen en verenigingen
 • Werking vennootschappen en verenigingen
 • Ontbinding en vereffeningen
 • Opstellen van aandeelhouders- en managementovereenkomsten
 • Geschillenbeslechting tussen vennoten en/of bestuurders
 • Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen
 • Bijstand bij vennootschappen tussen echtgenoten en inzake familiebedrijven
 • Overnames van aandelen en activa (bedrijfstak of handelsfonds)
 • Due diligence
 • Reorganisaties (fusies, splitsingen, inbreng in vennootschappen, ...)
 • Joint-ventures
 • Herstructureringen
 • Financieringsoperaties (kapitaalverhoging, uitgifte warrants, inkoop eigen aandelen, opties)

Fiscaal recht

 • Advies en bijstand met betrekking tot fiscale geschillen
 • Aanvraag van een voorafgaande beslissing (“ruling”) inzake directe en/of indirecte belastingen
 • Fiscaliteit met betrekking tot onroerend goed (erfpacht, vruchtgebruik, opstal, onroerende leasing, …)
 • Fiscaliteit in verband met reorganisaties (fusie, (partiële) splitsing, inbreng, ontbinding, overgang van éénmanszaak naar vennootschap, ...)
 • Lokale belastingen
 • Fiscaliteit van overheden
 • internationale fiscaliteit, dubbelbelastingverdragen
 • fiscaalvriendelijk belonen
 • lokale belastingen

Vermogensplanning

 • Schenkingen
 • Erfrecht en testamenten
 • Opstellen en wijzigen huwelijksovereenkomsten
 • Advies met betrekking tot structuren van familiaal- en bedrijfsvermogen (maatschap, stichting, holdings, patrimoniumvennootschappen, ...)

Handelsrecht

 • Handelspraktijken (koop, verkoop, ...)
 • Handelsarbitrage
 • Mededingingsrecht
 • Commerciële geschillen
 • Opstellen van distributieovereenkomsten, concessieovereenkomsten, handelsovereenkomsten
 • Consumentenrecht
 • Handelsagentuur

Intellectueel eigendomsrecht

 • Merkenrecht
 • Auteursrechten
 • Databankbescherming
 • Domeinnamen
 • Octrooirecht
 • Bescherming knowhow
 • Bescherming Privacy

Ondernemingen in moeilijkheden en insolventie;

 • Beslag, zekerheden, voorrechten en hypotheken en gedwongen uitvoering
 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden (o.a. toepassing van de Wet inzake de Continuïteit van Ondernemingen) en herstructurering
 • Faillissementen
 • Kredietgeschillen
 • Herschikking van schulden en onderhandelingen met financiële partners, schuldeisers
 • Invorderingen
 • invordering onbetaalde facturen
 • Uitvoerend en bewarend beslag
 • Uitstel van betaling

Zekerheidsrecht

 • Leningsovereenkomsten
 • Kredietovereenkomsten
 • Consumentenkrediet
 • Hypothecair krediet
 • Borgstellingen
 • Voorrechten en zekerheden

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

 • Opstellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en interne reglementen
 • Individuele en collectieve arbeidsconflicten met betrekking tot ontslag, discriminatie, staking, collectief ontslag, enz.
 • Arbeidsreglementering
 • Algemeen welzijn en preventie op het werk
 • Uitzendarbeid en Internationale arbeidstewerkstelling
 • Herstructureringen (sluiting, outsourcing, overdracht van onderneming,...)
 • Sociaal overleg binnen ondernemingen
 • Sociaal strafrecht
 • Sociale bemiddeling
 • De handelsagentuur en andere zelfstandige samenwerkingsvormen
 • Geschillen met de RSZ en andere overheidsinstanties
 • Problemen met betrekking tot werkloosheid, ziekte, invaliditeit en pensioenen
 • Statuut zelfstandigen

Bouwrecht en onroerend goed

 • Koop-verkoop, huur en leasing van onroerende goederen
 • Problemen met eigendommen (invordering huurachterstallen, bouwgeschillen, wijzigingen basisakte, geldigheid algemene vergaderingen,...)
 • Algemeen huurrecht, handelshuur, woninghuur
 • Mede-eigendom
 • Immobiliëntransacties
 • Bouwgeschillen
 • Aansprakelijkheid van aannemers en architecten
 • Zakenrecht (eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, recht van opstal, erfpacht)
 • Overheidsopdrachten
 • Onteigeningen
 • Milieureglementering, bodemsanering en milieuvergunningen.
 • Stedenbouwwetgeving en stedenbouwkundige vergunningen

Arbitrage en bemiddeling

 • Zowel voor de behandeling van de zaken van privé clienteel als voor de behandeling van handelsrechterlijke zaken wordt steeds getracht de zaken via onderhandeling en minnelijke regeling op te lossen en slechts indien dit niet mogelijk blijkt te zijn wordt procedure gevoerd. Dit alles steeds in overleg met en naar de wens van het clienteel en met duidelijke voorafgaandelijke prijsafspraken zowel qua kosten als qua erelonen.
 • Het kantoor doet eveneens aan bemiddeling zowel familiaal (met Mtr. Van Eeckhoudt als erkend bemiddelaar) als schuldbemiddeling (twee erkende schuldbemiddelaars t.w. Mtr. Taffijn Thierry en Mtr. De Smet).

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding
 • Procedure dringende en voorlopige maatregelen Vrederechter
  • Echtelijke moeilijkheden
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling minderjarige kinderen
  • Regeling onderhoudsgeld kinderen
  • Opstellen regelingsakte echtscheiding onderlinge toestemming
  • ...
 • Procedures voor jeugdrechtbank
 • vereffening en verdeling na echtscheiding
 • persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding
 • Erfeniskwesties
 • Vereffening en verdeling van nalatenschap
 • Afstamming
 • Beëindiging feitelijke / wettelijke samenwoonst
 • Opstellen en wijzigen huwelijkscontracten en samenlevingscontract
 • Uitonverdeeldheidtreding
 • Adoptie
 • Grensoverschrijdend familierecht

Administratief recht, ruimtelijke ordening, milieurecht en overheidsopdrachten

 • Overheidsopdrachten
 • Europees recht inzake overheidsopdrachten en milieurecht
 • Publiek-private samenwerking (PPS)
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Stedenbouwkundige vergunningen
 • Milieurecht en milieuvergunningen
 • Problemen inzake onteigeningen
 • Overheidscontracten en overheidsaansprakelijkheid
 • Ambtenarenrecht
 • Formele motivering van overheidsbeslissingen
 • Subsidies
 • Strafrecht inzake stedenbouw en milieurecht

Straf- en verkeersrecht

 • Verkeersrecht
 • Strafrechtelijke verdediging (Politierechtbank, Correctionele rechtbank, Hof van Beroep, Hof van Assisen)
 • Burgerlijke partijstelling
 • Begeleiding bij gerechtelijke onderzoek
 • Salduz bijstand
 • Fiscaal strafrecht
  • Economisch strafrecht
 • Misbruik van vertrouwen en vennootschapsgoederen
 • Faillissementsmisdrijven
  • Valsheid in geschrifte
  • Oplichting
  • Heling
  • Anti-witwaswetgeving
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersonen
  • Sociaal strafrecht