/Algemene voorwaarden

1. Taffijn-De Smet-Bergmans is een burgerlijke maatschap naar Belgisch recht, met als doel de uitoefening van het beroep van advocaat. Taffijn-De Smet-Bergmans is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0542.794.083 en aangesloten bij de Nederlandstalige orde voor Advocaten bij de balie te Brussel.

2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaten van het Advocatenkantoor Taffijn-De Smet-Bergmans en die op deze website vermeld staan aan hun cliënten leveren. Van zodra een cliënt een beroep doet op  een van deze advocaten, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Hiermee tegenstrijdige algemene voorwaarden van de cliënt zijn enkel toepasselijk voorzover schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard door de advocaat.

3. Wanneer cliënten een overeenkomst sluiten met een advocaat  heeft deze de mogelijkheid om opdrachten en zaken toe te wijzen aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van het kantoor.

4. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten op de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening van de advocaat.

5. De advocaten zijn in geen geval aansprakelijk voor overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of overmacht.

6. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij NV Amlin Europe met maatschappelijke zetel te Nederland, Amstelveen, handelsregisternummer 33055009 en bijkantoor België onder RPR 0416.056.358. Polisnummer LXX034899. Waarborg : 1.250.000,00EUR per advocaat en per schadegeval. De waarborg is van toepassing in de hele wereld voor activiteiten uitgevoerd vanuit België doch met uitzondering van de eisen die ingesteld worden in de VS of Canada of onder de rechtsmacht van de VS of Canada.

7. De overeenkomsten gelden in beginsel voor onbepaalde duur. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat zal desgevallend zijn eindstaat van kosten en ereloon overmaken aan de cliënt, rekening houdend met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan eveneens ten allen tijde aan de overeenkomst een einde maken door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.

8. Om de betaling van de definitieve kosten-en ereloonstaat te vereenvoudigen en om onaangename verassingen te vermijden, worden aan de cliënt voorschotten of provisies gevraagd aan de hand van provisiefacturen. Op het einde van elk dossier wordt een eindafrekening opgemaakt.

9. Elke aanvraag van provisies alsook eindafrekening is betaalbaar ten kantore binnen  de 8 kalenderdagen na de datum van de aanvraag. Hierna zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar vanaf de datum van de aanvraag alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 250 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke  onkosten, administratiekosten, tijdverlies en briefwisseling. Deze schadevergoeding is verschuldigd zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, de intresten en eventuele gerechtskosten.

10. Iedere betwisting van aanvraag tot betaling van provisie of afrekening dient te gebeuren schriftelijk en binnen de 8 dagen na factuurdatum zoniet wordt de factuur geacht onherroepelijk aanvaard te zijn.

11. Voor zover één enkele aanvraag tot betaling binnen de 8 kalenderdagen onbetaald is gebleven, worden alle aanvragen tot betaling van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en zal de advocaat niet verplicht zijn verdere diensten te leveren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen aanvragen tot betaling zijn vereffend.

12. In het kader van een gerechtelijke afhandeling zijn de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel , de Rechtbank van Koophandel te Brussel en het Vredegerecht van het kanton Lennik uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle gerezen betwistingen en geschillen. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing. Indien een buitengerechtelijke geschillenbetwisting wordt verkozen zijn de arbitrageregels van de balie Brussel van toepassing zoals voorzien in de Codex NOA van 2012.

13. Indien één van de bepalingen of een deel van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.