/Disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TDsB-advocaten of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord voormelde op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Advocatenassociatie Taffijn-De Smet-Bergmans, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ninoofsesteenweg 244, 1700 Dilbeek en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0851.330.495 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@taffijndesmetbergmans.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, commission(at)privacycommission.be). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u onder ‘privacybeleid’ op www.taffijndesmetbergmans.be.

Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe :

De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

 De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken van eventuele hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website

Eventuele adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, vermeld via deze website dewelke worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, worden zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. In het kader van een gerechtelijke afhandeling zijn de Nederlandstalige Rechtbanken te Brussel en het Vredegerecht van het kanton Lennik uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle gerezen betwistingen en geschillen.